Famílies enllaçades: És possible aconseguir el títol de família nombrosa amb fills de la nova parella?

Per Maite Marín, directora de l’Àrea Social de FANOC

A l’hora de parlar de famílies nombroses, solen sorgir alguns dubtes pel que fa als requisits que cal complir per poder formar part d’aquest col·lectiu. Una de les preguntes més comunes que solem rebre últimament és si una família pot ser considerada nombrosa en cas que els fills siguin d’altres parelles.

I la resposta és que SI, una família pot ser considerada com a nombrosa si comparteix fills, siguin o no comuns.

Segons la Llei 40/2003 de Protecció a les Famílies Nombroses, es considera família nombrosa totes aquelles conformades de les maneres següents:

  • Família integrada per un o dos pares i tres o més fills, siguin comuns o no.
  • Família formada per un o dos pares amb dos fills, siguin comuns o no, sempre que almenys un dels fills tingui una discapacitat superior al 33% o estigui incapacitat per treballar.
  • Família conformada per dos pares amb discapacitat i amb dos fills, siguin comuns o no, quan un dels progenitors tingui un grau total d’invalidesa igual o superior al 65%, o tots dos un grau de discapacitat superior al 33% o estigui incapacitat per treballar.
  • Pare o mare separada o divorciada, amb tres o més fills, encara que estiguin en diferents unitats familiars.
  • Pare o mare vídua amb dos o més fills.
  • Dos o més germans orfes de pare i mare sota tutela, que estiguin en acolliment o guarda.
  • Tres o més germans orfes de pare i mare, ambdós majors o amb algun grau de discapacitat, que en convisquin i en depenguin econòmicament.

En el cas de les famílies enllaçades per accedir al títol de família nombrosa, les parelles que les componen ha de complir prèviament 2 anys de convivència tret que tinguin un fill en comú, estiguin legalment casades o estiguin constituïdes com a parella de fet. Un cop comprovat aquest requisit podran sol·licitar el títol de família nombrosa amb tots aquells fills comuns i no comuns que depenguin econòmicament (guarda custòdia,  pensió d’aliments, custòdia compartida, ..) de la nova unitat familiar, encara que no tots els fills estiguin empadronats al mateix habitatge.

Cal tenir en compte a l’hora de fer la petició del títol de FN, que cap fill no estigui inscrit en un altre títol de família nombrosa prèviament. Segons la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, ningú no podrà ser computat, als efectes d’aquesta llei, en dues unitats familiars alhora.

Recordem que el títol de família nombrosa sí que és compatible amb el títol de família monoparental.

En cas que un o més dels fills ja estigui en un altre títol (això normalment pot passar després d’una separació), els pares separats hauran d’acordar amb qui s’inscriurà el fill o fills. Si no hi ha acord, la llei estipula que tindrà preferència el pare/mare que comparteixi el padró amb el fill o els fills.

Recordem que per canviar l’empadronament d’un fill és necessari el consentiment dels dos progenitors

Des de la Generalitat es facilita que els progenitors separats, tots dos amb dret al títol de FN, puguin intercalar-se aquest títol cada dos anys. En aquest cas la Generalitat ha elaborat un document d’acord-renúncia per poder accedir al procés.

Tanmateix, des de la Generalitat han elaborat una guia de preguntes freqüents sobre el títol de família nombrosa que us podrà ajudar a resoldre més dubtes.

Finalment podeu consultar l’article que vam publicar des de Fanoc sobre “Què passa amb el títol de família nombrosa en cas de separació o divorci?”

Per a més informació o dubtes, a FANOC estarem encantats de poder ajudar-vos.

 

 

 

Feu un comentari