Reivindicacions

Reivindicacions

El dret a la llibertat de poder tenir els fills/es que hom desitgi en el projecte familiar escollit

La no discriminació per raó del nombre de fills/es

La igualtat d’oportunitats dels membres de famílies nombroses respecte a la resta dels ciutadans

Reconeixement de la aportació de les famílies amb més fills al progrés del país amb la compensació solidària dels costos

Equiparació progressiva amb les mesures de suport que reben les famílies amb fills en la resta de països de la Unió Europea

Prioritat de les polítiques de prevenció: informació, educació, formació i orientació dels pares i les mares

Demandes autonòmiques i municipals

1. Enfortir al Govern de la Generalitat de Catalunya l’òrgan específic per atendre les polítiques familiars: la Secretaria de Família. Donar-li més competències executives i de coordinació, i especialment una major dotació pressupostària.

2. Fer de l’Observatori Català de les Famílies un veritable òrgan de diàleg entre les associacions familiars i el Govern de Catalunya, per a la definició i millora anual de les polítiques públiques de família (concreció de cada exercici pressupostari).

3. Engegar un Institut Català de la Família, amb participació pública però de caràcter independent, que realitzi estudis, analitzi la realitat familiar a Catalunya i vés-li per la no discriminació de les famílies amb més càrregues.

4. Creació d’una Comissió Permanent al Parlament de Catalunya per estudiar mesures contra la discriminació de les famílies amb nens o dependents a càrrec, és a dir, perquè desaparegui de Catalunya tota exclusió social, laboral, econòmica, cultural, etc , en raó del nombre de fills o de membres de la família, especialment en raó de la maternitat, i promoure una Catalunya conciliadora i amigable amb les famílies amb nens i nenes, un país familiarment responsable.

5. Acord entre el Govern de Catalunya i les Diputacions o principals associacions de municipis de Catalunya, amb participació de l’Observatori Català de les Famílies, per establir un “Pla de Suport a les Famílies en els Municipis de Catalunya”, que inclogui un paquet integral de compromisos en els àmbits competencials de les Corporacions Locals.

6. Establiment d’un Informe o Anàlisi d’Impacte Familiar en el procés d’aprovació de les polítiques públiques que afectin a la família (socials, educatives, d’habitatge, laborals, etc.), anàleg al que ja existeix d’Impacte mediambiental. Aquest Informe pot ser demanat a l’Institut Català de la Família, i ser obligatori amb caràcter consultiu. Es tracta d’introduir la perspectiva de família en les polítiques públiques de Catalunya.

7. Elaboració una Llei catalana de protecció a les famílies nombroses, que completi la Llei estatal 40/2003, concretant els beneficis i mesures de recolzo en els àmbits competencials del Govern de Catalunya. Pot ser també un desenvolupament de la Llei catalana 18/2003 de Suport a les Famílies en la mateixa línia, segon ja està previst en la seva Disposició addicional tercera.

8. Equiparar les prestacions econòmiques directes a les famílies amb fills que existeixen amb caràcter universal amb les dels països europeus (la mitjana en la UE és de 100 euros mensuals per fill): establir una gradació segons el rang del fill. Pensar, com fa França, que la prestació comenci a partir del segon fill. Posar el límit d’edat per rebre la prestació fins als 18 anys. Per aconseguir aquest objectiu progressivament establir un període transitori de quatre anys.

9. Establir un desgravament fiscal per naixement, que augmentaria progressivament si es tractés del segon, tercer, etc.

10. Deduccions fiscals en el tram autonòmic de l’IRPF pels fills a càrrec, en gradació segons el rang dels fills.

11. Per evitar les discriminacions de les famílies nombroses en els límits d’ingressos que es preveuen en les ajudes a les famílies (són tan baixos que la majoria de famílies nombroses són sistemàticament excloses), fer una revisió de totes les prestacions existents establint només dues situacions possibles a Catalunya: universalitat o límit de “renda per càpita” (tenint en compte que el cas de discapacitat sempre compta per dos).

12. Establir una línia específica de suport per a les despeses d’inici de curs escolar, en forma de prestació directa, desgravament fiscal o xec vàlid per als comerços de la localitat de residència.

13. Establir bonificacions fiscals o subvencions per a les famílies nombroses per a la compra d’un vehicle amb motiu de l’adaptació a la normativa sobre *sillitas dels nens: la grandària de la família i la nova normativa està fent necessari adquirir vehicles de grandària gran , a preus elevats i major fiscalitat. Veure la possibilitat d’aparcament en llocs per a discapacitats per a mares embarassades o amb nens fins a tres anys d’edat. Bonificar les famílies nombroses en l’impost de circulació per no penalitzar la necessitat de tenir un vehicle més gran o amb més potència.

14. *Normativizar para tota Catalunya els descomptes en el preu de l’aigua per a les famílies nombroses, per no penalitzar el seu consum més elevat.

15. Aplicar la Llei de Famílies Nombroses en els Transports Interurbans de Catalunya: que s’apliquin els descomptes previstos en la llei a *ferrocariles, metre, tramvia i autobús en els recorreguts interurbans.

16. Facilitar l’adquisició d’habitatge per part de les famílies nombroses. Que puguin optar a habitatges protegits de grandària adequada (actualment cap promoció d’habitatge protegit passen dels 90 m2 per habitatge). Ajudes específiques per a la compra d’un habitatge (subvencions a fons perdut, per exemple). Establiment d’una quota obligada d’habitatges de grandària superior en totes les promocions de protecció oficial, públiques o privades. Afavorir la promoció d’habitatge per a Cooperatives de Famílies Nombroses.

17. Incentivar la contractació laboral de mares de famílies nombroses. Bonificar les empreses que ho promoguin.
Formació i informació: societat familiarment responsable

18. Promoció de programes públics d’informació, assessorament i ajuda a les famílies amb fills i filles, anàlegs als existents per als joves o les persones majors.

19. Potenciar els serveis d’Orientació familiar i d’Escoles de mares i pares, recolzant-se en les entitats existents a Catalunya amb aquesta finalitat.

20. En els mitjans públics de comunicació, vetllar per la imatge de la família, la maternitat i la paternitat. Realitzar campanyes institucionals de valoració social de les funcions de la família, de la maternitat i paternitat, de les responsabilitats de tots els membres de les famílies en l’atenció i cura de la llar, i de foment de la conciliació entre treball i família (horaris, etc).

1. Promoció de programes públics d’informació, assessorament i ajuda a les famílies amb fills i filles, anàlegs als existents per als joves o les persones majors.

2. Potenciar els serveis d’Orientació familiar i d’Escoles de mares i pares, recolzant-se en les entitats existents a Catalunya amb aquesta finalitat.

3. En els mitjans públics de comunicació, vetllar per la imatge de la família, la maternitat i la paternitat. Realitzar campanyes institucionals de valoració social de les funcions de la família, de la maternitat i paternitat, de les responsabilitats de tots els membres de les famílies en l’atenció i cura de la llar, i de foment de la conciliació entre treball i família (horaris, etc).

1. Que es tingui en compte la càrrega familiar que suporten les famílies nombroses, i la falta d’igualtat d’oportunitats respecte a la resta de ciutadans, en els impostos i taxes municipals.

2. Que es promoguin habitatges protegits municipals de grandària adequada per a les famílies nombroses: no es fa cap habitatge de més de 90 metres quadrats.

3. Que es faciliti l’ús del transport urbà a les famílies nombroses, amb una tarifa més reduïda, i amb l’aplicació de la llei de protecció per a famílies nombroses i les sentències del Tribunal Suprem.

4. Que es faciliti l’accés de les famílies nombroses als espais esportius, culturals i d’oci municipals, amb una tarifa especial (per exemple, un “preu màxim per família”).

5. Que es prenguin les mesures oportunes per aïllar els espais de joc dels nens dels parcs municipals del seu ús per part dels gossos. Fer un major esforç en la seva conservació i neteja, ampliant els materials de joc infantil (gronxadors, etc).

6. Aplicar el criteri de renda per càpita en totes les ajudes i beques municipals, i no ingressos mínims absoluts, que no tenen en compte les càrregues familiars (tenint en compte que el cas de discapacitat sempre compta per dos).

7. Donar una informació completa i integral a les famílies amb fills de tots els serveis i prestacions als quals poden accedir.

8. Promocionar l’associacionisme de les famílies nombroses, donant suport financer i social a les associacions de famílies, i difonent les seves activitats i serveis.

9. Instituir un responsable municipal de política familiar, que coordini les actuacions de l’ajuntament quan afecten a les famílies, i vés-li pels seus interessos.

10. Que es doni audiència a l’associació en la discussió de les ordenances municipals, per poder donar la seva opinió en les qüestions que afecten al col·lectiu de famílies nombroses.