Transparencia

Transparència

FANOC segueix els Principis de Transparència i Bones Pràctiques, una sèrie de recomanacions que abasten múltiples aspectes del funcionament de les ONG i que donen resposta a les exigències d’informació per a possibles donants públics o privats. A continuació, responem algunes de les principals qüestions.

FANOC va ser aprovada i registrada com associació el 17 de setembre de 1990 per la Direcció general de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 11.922 de la Secció primera del Registre de Barcelona. El seu àmbit d’actuació és Catalunya, i les seves finalitats exclouen expressament qualsevol ànim de lucre. L’associació regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus Estatuts.

L’Associació té com a finalitat essencial la protecció i defensa de la família nombrosa, i la promoció dels seus drets i interessos, en els termes que a continuació s‘especifiquen:

a) Cooperar en la defensa, millora i perfeccionament dels drets atorgats a les famílies nombroses per la legislació vigent, gestionant, si fos precís, en els poders públics quantes modificacions es considerin oportunes en l’anomenada legislació.

b) Completar, si els seus recursos ho permeten, els beneficis atorgats per l’Administració, i aconseguir acords amb empreses o altres institucions en benefici de les famílies nombroses.

c) Representar a tots i cada un dels associats en les seves relacions amb l’Administració i amb les Entitats públiques o privades que tinguin encomanades funcions o prestacions relacionades amb les famílies nombroses.

d) Assessorar i informar als associats sobre els seus deures o drets en el que es refereix a la seva condició de família nombrosa, així com organitzar i/o oferir serveis a les famílies nombroses adeqüats a les seves necessitats.

e) Impulsar la protecció a la família nombrosa per mitjà de conferencies, seminaris, congresos, cicles culturals i altres actes públics, i per mitjà de la publicació de revistes, monogràfics i fulletons de divulgació.

f) Instar i col·laborar en les iniciatives que ajudin a les finalitats exposades o a qualsevol altre de caràcter familiar, ni que fossin de índole general, amb especial atenció a les que s’adrecin a famílies en situació de vulnerabilitat social o amb infància en risc, així com a la protecció dels drets de de les famílies com a consumidores i usuàries de productes, bens i serveis.

g) Interposar qualsevol tipus de reclamacions davant organismes administratius i/o judicials en defensa de la família nombrosa i en general de les finalitats que persegueix l’Associació.

h) Realitzar tots aquells fins que siguin conseqüència o complement dels enunciats.

Queda exclòs tot ànim de lucre.

Els seus ingressos ordinaris arriben per tres vies: Les quotes anuals de les famílies associades (48,6%), les subvencions públiques (41,2%) o privades (2,7 %), i les aportacions per publicitat o patrocinis (7,5%).

Les despeses són en personal (77%: les nostres activitats principals són d’informació, assessorament, defensa de drets i cerca d’ofertes i serveis per a famílies nombroses), manteniment (15%: seu, subministraments i material de treball) i altres activitats (8%: publicacions, sortides familiars, congressos…).

FANOC té dos òrgans de govern: l’Assemblea General (que es convoca una vegada a l’any), que al seu torn tria cada quatre anys a la Junta Directiva, que es reuneix mensualment. L’Associació disposa d’un equip professional liderat per un director executiu, que té la missió de coordinar el treball de l’equip i aconseguir el compliment dels objectius. El director forma part també de les reunions ordinàries de govern, amb veu, però sense vot. En els Estatuts es determinen les funcions de cada òrgan i dels membres de la direcció de FANOC.

FANOC té les dades dels associats recollides en una base de dades registrada a l’Agència de Protecció de Dades. La seva finalitat és exclusivament la comunicació a efectes informatius d’ajudes, ofertes i notícies d’interés. FANOC no cedeix mai en cap cas les dades a tercers. Quan una família s’associa, les seves dades són també incloses en una base de dades registrada de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) als sols efectes de rebre la revista i els butlletins informatius sobre ajudes, ofertes o notícies d’àmbit estatal. Mai la FEFN cedeix les dades a tercers. A la seva àrea privada, la família associada pot modificar les seves dades o cancel·lar la subscripció a cada un dels butlletins electrònics, revistes o informacions d’ofertes, tant de FANOC com de la FEFN. FANOC disposa d’una persona delegada de protecció de dades que revisa periòdicament el bon ús i aten les possibles incidències.

Per descomptat, una associació és sobretot participativa. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres aquí.

A la zona privada de soci, la família associada pot cancel·lar la subscripció als butlletins electrònics, revistes o informació d’ofertes, tant de FANOC com de la Federación Española.