Tot sobre la tramitació del bo social de la llum per a famílies nombroses

Un dels beneficis al que es pot accedir per ser família nombrosa és el Bo social de la llum. T’expliquem en aquest article tot el que et cal saber per demanar-lo.

A l’octubre del 2021 es va aprovar ampliar el descompte del Bo Social al 60% de descompte fins al març del 2022, i recentment s’ha aprovat ampliar el termini fins a finals de juny del mateix any.

A més, els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital veuran complementat aquest increment en un 15% a les mensualitats d’abril, maig i juny d’aquest any. També es beneficiaran d’aquest complement les llars que presentin la sol·licitud de l’IMV des del 31 de març, sempre que el reconeixement de sol·licitud no sigui posterior a l’1 de juny.

Aquest Bo implica un descompte a la factura de la llum i es pot accedir si compleixes 2 coses:

 • Tenir contractat el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) a l’habitatge habitual.
 • Ser família nombrosa.

A part del descompte propi a la factura, gaudir del Bo Elèctric implica:

 • Factures més clares, “sense lletra petita”. El que es paga és l’electricitat consumida (directament el preu de l’energia més impostos i peatges, sense incloure altres productes o serveis addicionals)
 • Els beneficiaris del bo social d’electricitat tenen un període més prolongat per fer front a les factures impagades que la resta de consumidors (un període de 4 mesos des de la primera notificació d’impagament, davant del termini general de 2 mesos).
 • Tampoc no es podrà interrompre el subministrament en cas d’impagament a les llars acollides al bo social en què hi hagi almenys un menor de 16 anys a la unitat familiar, o en què el consumidor o un dels membres de la seva unitat familiar sigui persona amb discapacitat igual o superior al 33% o amb grau de dependència II o III, previ certificat expedit pels serveis socials de les administracions públiques competents.

Podeu trobar més informació a https://www.bonosocial.gob.es/

Cal remarcar que en cas de renovar el títol de Família nombrosa, serà necessari presentar una nova sol·licitud del bo social Electric.

La renovació del títol de família nombrosa, requereix la presentació de la sol·licitud de renovació del bo social per continuar beneficiant-se’n?

Sí. Només quedaran eximides de sol·licitar la renovació del bo social les famílies nombroses mentre es trobi vigent el corresponent títol de família nombrosa, per la qual cosa l’absència de vigència del títol implicarà la necessitat de presentació de la sol·licitud de renovació del bo social.

En aquesta sol·licitud de renovació caldrà adjuntar de nou tota la documentació emplenada:

 1. Model de sol·licitud del bo social. El model de sol·licitud està disponible a la pàgina web dels COR ia les oficines d’atenció al consumidor (quan els Comercialitzadors de Referència -COR- tinguin oficines).
 2. Fotocòpia del NIF o NIE del titular i de tots els membres de la unitat familiar (inclosos els més grans de 14 anys amb capacitat d’obrar i els menors de 14 anys que en disposin).
 3. Certificat d’empadronament, individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat familiar.
 4. En el cas que formi part duna unitat familiar, llibre de família o certificació del full individual del Registre Civil de cadascun dels integrants de la unitat familiar. En cas de no formar part d’una unitat familiar, fins que sigui possible l’expedició del full individual del Registre Civil, es pot considerar qualsevol document expedit per l’autoritat competent que acrediti l’estat civil del sol·licitant.
 5. En el cas de les famílies nombroses, còpia del títol de família nombrosa en vigor.
 6. Si algun membre de la unitat familiar té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, és víctima de violència de gènere, víctima de terrorisme o troba en situació de dependència reconeguda de grau II o III certificat o altre document acreditatiu que ha d’obtenir de l’òrgan competent en serveis socials, segons s’indica a la qüestió següent. No heu de portar directament al Comercialitzador de Referència -COR- aquesta documentació.
 7. En cas que la unitat familiar està integrada per un únic progenitor i, si més no, un menor, llibre de família i certificat d’empadronament.

Algunes famílies nombroses enllaçades ens han fer arribar la impossibilitat d’accedir a Bo Elèctric degut a no tenir tots els fills empadronats a la llar familiar.  En aquest cas comunicar-vos que des del Ministeri han fet un recull de preguntes freqüents en la que deixen clar que no tenir els fills empadronats a casa no és un impediment per accedir al bo elèctric.

Si estic en possessió del títol de família nombrosa en vigor, però no estan tots els fills empadronats al meu domicili, tinc consideració de consumidor vulnerable?

Sí. Si vostè té el títol de família nombrosa en vigor, és el titular del contracte d’electricitat del seu habitatge habitual i està acollit al PVPC, té consideració de consumidor vulnerable i, per tant, dret a percebre el bo social.

Per a més informació:

X