Quins són els beneficis o avantatges de ser família nombrosa?

Espanya és en ple hivern demogràfic. Actualment presenta una de les taxes més baixes de natalitat a Europa.

La llei 40/2003, de suport a les famílies nombroses presenta una sèrie d’ajuts i avantatges per a les persones que han apostat per tenir una gran família.

Els requisits per ser considerades famílies nombroses i així accedir a la llei són:

• Un o dos ascendents amb tres o més fills (menors de vint-i-un anys o fins i tot els vint-i-cinc inclosos, si cursen estudis oficials i conviuen amb els ascendents), siguin comuns o no.

• Un o dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, sempre que almenys un d’aquests fills tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o estigui incapacitat per treballar.

• Dos ascendents amb dos fills o filles, siguin o no comuns, quan ambdós ascendents tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, cadascun d’ells, o almenys un tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65% , o estiguin incapacitats per treballar. S’entén que queden integrades dins aquest supòsit les famílies formades per una persona progenitora que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65% o estigui incapacitada per treballar, amb dos fills o filles.

• El pare o la mare separats o divorciats, amb tres o més fills a càrrec seu, siguin comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, encara que no visquin al domicili conjugal.

• Dos o més germans o germanes orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb la persona tutora, acollidora o guardadora, però que no en depenguin econòmicament.

• Tres o més germans o germanes orfes de pare i mare, majors de divuit anys, o dos si un té reconeguda una discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.

• Una persona progenitora amb dos fills o filles quan hagi mort l’altra persona progenitora.

Així mateix, les famílies nombroses es divideixen en dos tipus o categories:

• Especial: aquella en què hi ha 5 o més fills, o 4 en el cas que almenys 3 procedeixin d’un part, adopció o acolliment múltiple.

Una família amb 4 fills es pot considerar de categoria especial si els ingressos anuals dividits entre els membres de la família no superen el 75% del salari mínim interprofessional, o quan un o més dels 4 germans gaudeix de la condició legal de discapacitat

• General: Els altres casos explicats línies a dalt.

De quins Beneficis estem parlant per ser família nombrosa?

A l’hora de parlar de beneficis trobarem que poden ser des de bonificacions fiscals fins a ajudes per llogar un habitatge.

A manera general, trobem les següents ajudes a nivell estatal per a famílies nombroses:

• Prestació econòmica per naixement o adopció de fill o filla en els casos de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat igual o superior al 65%.
Deducció fiscal per família nombrosa de 1.200€/anuals o 2.400€/anuals en cas de FN de categoria especial. (aquesta es pot o aplicar a la declaració de la renda o percebre’s directament a compte, a raó de 100€ al mes.
• Bonificació del 45% de les quotes de la Seguretat Social (de la persona contractant) per la contractació d’un cuidador/a al servei d’una família nombrosa.
• Descompte en el transport públic segons categoria general o especial (aeri, ferrovial, …)
• Avantatges a les activitats de lleure de l’IMSERSO (turisme i termalisme social)
• Reducció de l’impost de matriculació de vehicles per a famílies nombroses (reducció del 50% de l’import de la base imposable a l’impost de matriculació de vehicles per a famílies nombroses, en cas de vehicle amb capacitat homologada d’entre cinc i nou places).
• Descompte en subministraments: Bo social de la llum (accedir-hi et permet també accedir al bo tèrmic).
• Descomptes en certes taxes, com el DNI o el passaport.

A nivell autonòmic a Catalunya, ens trobem amb:

Habitatge: les famílies nombroses tenen una bonificació a l’ITP a l’hora d’adquirir un habitatge de segona mà i una deducció fiscal al tram autonòmic de l’IRPF en cas de lloguer de l’habitatge habitual.
Educació: reducció o excepció de taxes i preus públics segons categoria, preferència en cas de desempat per accedir a l’escola i bonificació a les escoles bressol de titularitat de la Generalitat de Catalunya.
Cultura: Els integrants de famílies nombroses tenen certs descomptes per accedir a museus i centres culturals, com també a certs esdeveniments.
Transport: Descomptes en títols de transport integrat. (ATM)
Subministraments: rebaixa al cànon de l’aigua (ACA)

Finalment, a nivell local, ens trobem amb ajuntaments que contemplen bonificacions i descomptes per famílies nombroses com el possible descompte a l’IBI

Hi ha molts altres beneficis disponibles, per la qual cosa us recomanem visitar aquesta  guía realitzada per Fanoc o la informació del Departament de Drets Socials de la Generalitat.

Així mateix, si us feu socis de FANOC, estareu sempre al dia de les ajudes per a les famílies nombroses i de totes les novetats que us afecten a través dels nostres mitjans. Si encara no ets soci, a què esperes? Fes-te soci aquí

2 comentaris a “Quins són els beneficis o avantatges de ser família nombrosa?”

Feu un comentari