Nova llei de famílies: Mesures positives en conciliació, però insuficient suport a les famílies nombroses

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya FANOC, al igual que la Federació Espanyola de Famílies Nombroses, valora positivament algunes de les mesures contemplades en la nova Llei de Famílies aprovada ahir pel Consell de Ministres per a afavorir als pares la cura i la criança dels seus fills. No obstant això, considera insuficients les mesures per a una major protecció de les famílies amb més fills, per a les quals reclama un reconeixement de drets proporcional al nombre de fills.

Fins a veure el detall de la llei, i segons el presentat per la ministra Ione Belarra, no es contempla per exemple un increment en els permisos laborals per cura de fills ni en les prestacions per a les llars amb major nombre de descendents. Per a FANOC, la durada dels permisos laborals hauria de ser major quan es tenen més menors a càrrec. Tampoc s’han millorat les prestacions per a les famílies nombroses, que es mantenen sense cap canvi; i les mares que no han cotitzat mai segueixen excloses de l’ajuda de 100 euros mensuals pels fills de 0 a 3 anys.

Les famílies de 4 fills, categoria especial

La consideració de família nombrosa especial a les famílies amb 4 fills que s’ha aprovat es tracta d’una demanda històrica de les associacions de famílies nombroses. Si s’aprova la llei sense canvis en aquest aspecte, també les famílies amb tres fills baix determinat nivell de renda podran accedir a aquesta categoria especial, que concedeix majors beneficis.

Monoparentals amb 2 fills, família nombrosa

L’avantprojecte de Llei de Famílies impulsat pel Ministeri de Drets Socials, i aprovat en Consell de Ministres, estén els beneficis de les famílies nombroses a famílies en situació especial, com les monoparentals amb 2 fills, o les d’un sol progenitor amb 2 fills si aquell té discapacitat.

També estableix algunes mesures per a afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar, mitjançant la creació de nous permisos laborals per cura de fills i altres familiars o convivents, així com el reconeixement i equiparació de drets entre les parelles de fet i aquelles unides per vincle matrimonial.

Les mesures més destacades que s’han inclòs en la nova Llei són:

  • Extensió dels beneficis de les famílies nombroses a les famílies monoparentals amb 2 fills, com ja tenen ara els vidus i vídues amb 2 fills.
  • Reconeixement de família nombrosa en casos de discapacitat d’un progenitor, quan es tinguin 2 fills. La Llei de Famílies Nombroses reconeix aquesta situació, però quan hi ha dos progenitors amb 2 fills i un dels pares té una discapacitat del 65% o superior.
  • Altres supòsits de família nombrosa. També tindran la consideració de nombroses a l’efecte d’accedir als beneficis les famílies amb 2 fills en les quals hi hagi una víctima de violència de gènere o en casos de separació o divorci quan un dels dos progenitors obtingui la custòdia única i no percebi pensió d’aliments de l’altre progenitor.
  • Permís laboral retribuït de 5 dies a l’any per cura d’un familiar, parella o convivent en cas de hospitalizacion o malaltia greu.
  • Fins a 4 dies més de permís retribuït a l’any en què el treballador podrà absentar-se per causes de salut, urgències mèdiques o acompanyar al metge a un familiar o convivent.
  • Permís parental no retribuït de fins a 8 setmanes, per a treballadors amb fills menors de 8 anys, que podrà gaudir-se de manera contínua o discontínua fins que el nen compleixi aquesta edat. Aquest permís s’implantarà de manera progressiva, des de 2023, any en què s’aplicaran ja 6 dies per a arribar als 8 dies en 2024, segons ha anunciat la ministra.
  • Extensió dels 100 euros per a mares per cada fill de 0 a 3 anys. L’actual deducció de les mares treballadores (1.200 euros o 100 euros al mes) amb fills de 0 a 3 anys, s’amplia a les mares que estiguin percebent la prestació per desocupació i les que hagin cotitzat almenys 30 dies (donades d’alta en la Seguretat Social o mutualitat) des del naixement del bebè. Aquesta “renda criança” entrarà en vigor l’1 de gener de 2023, ja que està recollida en els Pressupostos Generals de l’Estat.
  • Equiparació de drets de les parelles de fet respecte a les que tenen vincle matrimonial, mitjançant la creació d’un registre de parelles que permetrà l’accés als diferents permisos que recull la Llei, inclòs un de 15 dies que podran gaudir després de la formalització del registre, equivalent al que es gaudeix en contreure matrimoni.

Des de  FANOC seguirem molt de prop el tràmit parlamentari de la llei fins a la seva aprovació definitiva, per a demanar als diferents grups polítics la inclusió de millores en el tracte i en el suport a les llars amb més fills a càrrec.

Feu un comentari