L’alcalde de Cornellà de Terri respon a la petició de FANOC per a establir mesures de suport a les famílies nombroses

El director de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC), Raul Sanchez, va enviar el 6 de febrer una carta a Salvador Coll, Alcalde de Cornellà de Terri, exposant les queixes rebudes a l’associació per famílies nombroses residents a aquest municipi gironí degut a la inexistència de cap mesura de suport a aquest col·lectiu.

En la carta el director de FANOC recorda a l’alcalde que la Llei 40/2003 de Protecció a les famílies nombroses, es basa en que les famílies nombroses disposen d’una menor capacitat econòmica, degut a les seves càrregues familiars i en el seu article 12, aplicable també als Ajuntaments, preveu qualsevol exempció i bonificació en les taxes municipals, i en els serveis i activitats que siguin de la seva competència. També li recorda que la llei reguladora de les Hisendes locals, en el seu article 74. (Bonificacions potestatives), indica que les Ordenances Fiscals podran regular una bonificació de fins el 90% de la quota íntegra de l’impost a favor dels subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.

En ambdós casos, el tipus de regulació és potestativa i no d’obligat compliment, però la gran majoria de municipis de Catalunya, independentment del seu tamany, apliquen algun tipus de bonificació en les taxes i preus públics per a les famílies nombroses del seu municipi.

Es per aquest motiu, finalitza la carta, que demana a l’alcalde si hi ha previst alguna mesura o modificació en la normativa a mig termini i poder donar resposta a les famílies nombroses d’aquest municipi. Al dia següent Salvador Coll, alcalde de Cornellà de Terri, va fer-nos arribar de seguida la resposta que va enviar a les famílies del municipi que demanaven suport. Adjuntem tot seguit la resposta:

Primer de tot donar-te les gràcies per fer-nos arribar la proposta referent al cas de les famílies nombroses en el municipi. Des de l’Ajuntament el mes d’octubre-novembre es realitzen les aprovacions de les ordenances fiscals i taxes pel següent exercici. En tota tramitació hi ha l’aprovació inicial, l’exposició al públic, i l’aprovació final havent resolt les al·legacions presentades, en cas d’haver-n’hi. Un cop tramitades no es poden modificar fins el següent any. 

És cert que des de l’Ajuntament en els últims quatre anys hem ampliat el que son les ajudes a totes les famílies en general, des subvencionar part del cost dels llibres per cada alumne, la bonificació del 100% de l’agenda escolar, bonificació al cost anual del material escolar, bonificació a la llar d’infants per cada alumne, bonificació de 5 euros per setmana i nen al cas d’estiu, bonificació per grups familiars a la piscina municipal, bonificació amb el serveis de reforç educatiu extraescolar situat al centre cultural realitzat bonificació transport escolar i d’instituts, … Aquestes bonificacions les tenim en vigència i aprovades. Són unes bonificacions destinades a beneficiar totes les famílies del poble, sumant-les per cada un dels fills de la família. D’aquesta manera es poden beneficiar famílies que tenen des d’un únic fill fins a varis. La nostra prioritat ha estat, és, i serà, recolzar totes aquelles accions que hagin de servir per ajudar a les famílies del nostre poble.

Seguint l’exposició que ens has argumentat, us emplaço a principis de setembre d’aquest any a trobar-nos i revisar conjuntament aquestes ordenances per tal de debatre-les i treballar-les per l’exercici 2020. I poder tenir presents les vostres necessitats i les diferents accions que es puguin dur a terme per millorar-les. També revisant aquests punts que em comentes en el correu.

Moltes gràcies per la sugerencia que ens heu fet arribar i estem en contacte per tot allò amb que us puguem ajudar.”

FANOC disposa a la seva web d’un apartat que vol recollir totes les prestacions municipals a famílies nombroses que hi ha a Catalunya mitjançant una enquesta anual que només es resposta per un 10% dels municipis. També te publicada a la seva web 10 mesures que poden aplicar tots els municipis de Catalunya per donar suport a les famílies amb més infants. A Catalunya hi ha 121.000 famílies que disposen actualment del reconeixement legal com a família nombrosa.

X