FANOC celebra la sentència del Suprem que estableix que les famílies nombroses conserven la categoria mentre un dels fills segueixi a casa

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya ha rebut amb gran satisfacció la sentència del Tribunal Suprem que estableix que les famílies nombroses de caràcter especial mantenen tant el títol com la categoria, mentre almenys un dels fills compleixi les condicions d’edat, convivència i dependència dels pares que exigeix ​​la llei; és a dir, conserven el títol de família nombrosa en les mateixes condicions que el tinguin, sense rebaixa de categoria i, per tant, de beneficis.

La decisió d’alt tribunal fixa doctrina establint com s’ha d’interpretar l’article de la llei sobre la renovació o modificació del títol

La sentència de l’alt tribunal dóna la raó a les famílies nombroses en una batalla legal pels seus drets, que moltes famílies estaven lluitant des de fa anys en diversos jutjats i tribunals. La causa a la qual dóna resposta el Suprem es va iniciar a Sevilla, on a una família de 4 fills, un amb discapacitat, la Junta d’Andalusia li va rebaixar de categoria en renovar el títol. La família va aconseguir dues sentències favorables, d’un jutjat de Sevilla i del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia i paral·lelament es van obrir altres processos en diverses comunitats, aconseguint altres sentències favorables, ara ratificades per la decisió del Suprem.

L’important d’aquesta nova sentència és que fixa doctrina establint el criteri interpretatiu de la Llei de Famílies Nombroses en el seu article 6.2: “Ha d’interpretar -diu el Suprem- en el sentit que el Títol de Família Nombrosa (…) segueix en vigor no només en la seva existència sinó, a més, en la categoria que abans ostentés “.

En la pràctica, la sentència permetrà que les 66.100 famílies nombroses de categoria especial que hi ha actualment, segons dades del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, puguin acudir a renovar el seu títol quan algun fill surti del mateix amb la seguretat que se’ls conservarà el títol amb la mateixa categoria. L’Administració ha d’interpretar la llei segons fixa el Suprem i, en cas d’haver de pledejar, qualsevol tribunal inferior sabrà també quin és el criteri interpretatiu de la llei de Famílies Nombroses.

FANOC ha rebut amb gran alegria aquesta sentència, que suposa el recolzament definitiu a la seva lluita perquè deixin de vulnerar els drets de les famílies nombroses. La presidenta de l’associació, Emilia Tarifa, celebra que aquesta sentència fixi doctrina “perquè no càpiguen ja interpretacions errònies d’una llei -la reforma de 2015- que fins ara estava discriminant als nostres fills petits, quan curiosament, la mateixa reforma es va fer per posar fi a les discriminacions entre germans “.

El mateix Tribunal Suprem al·ludeix en la seva sentència a la no discriminació dels germans menors que van permetre l’accés al títol de família nombrosa. La Sala afirma que “en efecte, per més que s’hagi modificat només l’art. 6 de la Llei per la reforma de 2015, no es pot passar per alt que el títol oficial incorpora, a la llum de la seva regulació legal, la condició i la categoria de la família nombrosa, especial o general, de la qual deriven majors ( especial) o menors beneficis (general) per a la unitat familiar, beneficis que són, en definitiva, els ‘efectes del títol oficial de família nombrosa’ a què es refereix el preàmbul de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, el manteniment dels es tracta de garantir per als altres components de la família. Això és el que en definitiva impetra recurrent: el manteniment dels mateixos ‘efectes del títol oficial de família nombrosa’ que ostentava “.

D’altra manera, afegeix la Sala- “el compliment de l’edat màxima per part del major dels seus fills, encara que no hagi arrossegat al cas present la pèrdua de la ‘condició’ de família nombrosa, si arrossegaria la pèrdua del títol de família nombrosa de categoria especial, és a dir, dels beneficis més grans que es deriven d’aquesta categoria que està incorporada al títol oficial, i amb tal pèrdua es produeix una situació de discriminació respecte als germans menors que van generar per a la família el dret a aquest títol de família nombrosa de categoria especial, discriminació aquesta que amb la reforma expressament s’ha pretès evitar “.

Afegeix que “és així, en definitiva, perquè la discriminació entre els germans, minorada per descomptat si el títol segueix en vigor mentre almenys un d’ells reuneixi les condicions requerides en l’art. 3 de la Llei 40/2003, s’evita en major mesura, fins i tot amb plenitud, si tots els germans que van contribuir a l’obtenció per a la família de la “categoria especial” segueixen gaudint en ella dels mateixos beneficis que va gaudir el primer d’ells “.

Per això, la Sala conclou que l’expressió “el títol seguirà en vigor” amb què s’inicia el paràgraf afegit a l’art. 6 per a la reforma de 2015, permet considerar que “el títol a què es refereix, això és, el que segueix en vigor, és precisament el ostentat abans d’esdevenir la circumstància que va donar lloc al litigi”. En qualsevol cas, en aquests supòsits la vigència del títol s’entén únicament respecte dels membres de la unitat familiar que segueixin complint les condicions i no serà aplicable als fills que no les compleixen.

Pots descarregar aquí la sentència del Tribunal Suprem

2 comentaris a “FANOC celebra la sentència del Suprem que estableix que les famílies nombroses conserven la categoria mentre un dels fills segueixi a casa”

  1. I a partir d’ara, aquelles famílies nombroses que a dia d’avui tenim categoria general i vam perdre l’especial, com podrem exercir els nostres drets perquè se’ns retorni tal condició?

    Respon

Feu un comentari