De quins ajuts disposen les famílies nombroses per comprar un habitatge?

Tots sabem què significa comprar un habitatge avui dia. És tota una inversió que compromet les famílies a complir certs pagaments mensualment, durant anys. Per això no és una decisió que cal prendre a la lleugera, sinó que ha de ser premeditada i planificada amb antelació.

En aquest context, no és el mateix desembarcar-se a la compra d’un immoble per a una família de tres integrants que fer-ho per a una família nombrosa, de més de quatre persones. Tot i això, tant l’Estat com les comunitats autònomes ofereixen una sèrie d’ajudes perquè les famílies nombroses puguin comprar un habitatge. A continuació, detallarem els principals beneficis existents, encara que et convidem a posar-te en  contacte amb nosaltres per poder oferir-te més informació.

Beneficis fiscals

En matèria fiscal, l’integrant d’una família nombrosa podrà desgravar la compra d’un habitatge a la declaració de la renda. En general, s’estableix una deducció de 1.200 euros anuals per a famílies nombroses generals i de 2.400 per a famílies nombroses especials.

D’altra banda, les famílies nombroses tenen la possibilitat d’obtenir una bonificació de fins al 90% de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles, és a dir, l’IBI.

Millora l’accés al Pla d’Habitatge 2018-2021

En el cas de les ajudes als menors de 35 anys que visquin en municipis de menys de 5.000 habitants, a l’hora d’adquirir un habitatge, el límit es fixa tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), mentre que per a les famílies nombroses serà de quatre vegades. Per aconseguir accedir a aquest ajut, cal complir certs requisits, com ara:

· Que l’habitatge a adquirir sigui per a ús habitual o permanent.
· Que l’habitatge tingui un preu menor als 100.000 euros.

Per tant, l’ajuda serà de fins a 10.800 euros, amb el límit del 20% del preu dadquisició de l’habitatge.

Reducció a l’Impost de Transmissions Patrimonials

Pel que fa a la quota que es paga a l’hora de comprar un habitatge de segona transmissió, l’ITP per a famílies nombroses serà del 4%, dos punts per sota del general. Així mateix, tal com passa en el cas anterior, cal complir una sèrie de requisits perquè les famílies nombroses puguin accedir a aquest benefici:

· El subjecte passiu ha de ser titular d’una família nombrosa.
· L’immoble ha de ser l’habitatge usual de la família.
· En cas que l’anterior habitatge habitual de la família nombrosa és propietat d’algun dels titulars del grup, ha de ser venuda en el termini de dos anys anteriors o posteriors a l’adquisició del nou habitatge. Val aclarir que aquest punt no serà tingut en compte en el cas que es compri un habitatge contigu per annexar l’antic.

Augment de la superfície per a habitatges protegits

Com passa en els casos anteriors, les famílies nombroses també es veuen beneficiades respecte a la superfície per a habitatges protegits. En general, aquests habitatges solen tenir un límit de 90 metres quadrats, però en cas de família nombrosa aquest límit s’estén als 120 metres quadrats.

Ajuts a cada comunitat autònoma

Per acabar, volem destacar que cada comunitat autònoma presenta els seus propis ajuts per a les famílies nombroses que vulguin comprar un habitatge. Per esmentar només uns exemples, a Andalusia s’estableix una quota de 5% per a habitatges amb una mida establerta i una reducció de 50 euros per cada 10.000 del préstec hipotecari.

Per tant, et convidem a buscar informació sobre les ajudes que compta la teva comunitat autònoma i, en cas de dubtes, recorda que estem disponibles per ajudar-te en allò que necessitis.

6 comentaris a “De quins ajuts disposen les famílies nombroses per comprar un habitatge?”

 1. Jo sóc mare família nombrosa ara compraré un pis de protecció oficial per 185000€ per se vivenda nostra que haig de pagar d itp un 4%primer venc per comprar. Podeu informar-me moltes gràcies.

  Respon
  • Hola Joaquim

   El ITP és de 10%. Per a gaudir del 50% de dte. hauria de ser un habitatge amb objectiu de ser vivenda principal. A més la família no podria tenir uns ingressos menors de 30.000€

   Una salutació!!

   Respon

Feu un comentari