Prestacions i ajudes públiques amb motiu del Coronavirus

En aquest apartat anirem actualitzant les informacions sobre prestacions, ajudes, etc., que puguin ser d’interés per a les famílies nombroses.

Veure el Reial Decret 8/2020 de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Veure el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19

Veure el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació.

1. Tota la darrera informació a la ciutadania sobre el Coronavirus, aquí.

Preguntes freqüents sobre les mesures socials contra el Coronavirus aquí.

Nova app per detectar la Covid 19 a Catalunya, aquí.

2. Títol de Família Nombrosa 

Aquelles famílies que hagueu de renovar el títol de família nombrosa de la Generalitat de Catalunya us aconsellem que ho feu amb dos o tres mesos d’antelació, ja que actualment les oficines de tramitació estan col·lapsades i estan donant les cites prèvies per d’aquí força temps o fins i tot algunes ja tenen l’agenda bloquejada, tal i com ens han informat des del Departament d’Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

Independentment de la pròrroga automàtica de validesa dels títols de família nombrosa durant l’estat d’alarma, en el cas que el títol caduqui durant el període prorrogat, les famílies tenen l’obligació de sol·licitar la seva renovació quan hi hagi finalitzat l’estat d’alarma provocat per la crisi de la Covid ‘ 19.

Actualment la opció més efectiva per a fer el tràmit és de forma telemàtica però és necessari tenir la identificació digital.  Aquesta identificació es pot fer per petició genèrica adjuntant el formulari de sol·licitud degudament signat que podeu trobar  aquí. En el cas que no sigui possible podeu presentar la sol·licitud amb tota la documentació a qualsevol registre oficial. Tanmateix cal que tingueu en compte que hi ha una demora d’entre dos i tres mesos en la resolució dels expedients.

Podeu veure tota la informació i tramitació aquí

3. Moratòria en el pagament de la hipoteca per a les famílies que perdin l’ocupació o redueixin els seus ingressos per la crisi

El Govern i els bancs han acordat una moratòria en els pagaments de les hipoteques dels treballadors afectats per la crisi sanitària, com a mesura de suport a les famílies que en les pròximes setmanes hauran d’enfrontar-se a una difícil situació econòmica. La mesura s’aplicarà inicialment durant un mes als treballadors que perdin l’ocupació i als autònoms que sofreixin una dràstica reducció d’ingressos en els seus negocis per cessament o disminució de l’activitat.

Per a poder acollir-se a aquest ajornament en el pagament de la hipoteca caldrà complir alguns requisits que acreditin l’especial situació econòmica. Així, s’estableix un límit d’ingressos de 3 vegades el IPREM mensual (548,60 euros), ampliable en 0,1 vegades el IPREM per cada fill a càrrec, de 0,15 en el cas de famílies monoparentals, i de 0,1 vegades el IPREM també en el cas de tenir majors de 65 anys en la unitat familiar.

En els casos de discapacitat per a poder accedir a la moratòria de la hipoteca es contempla una renda familiar no superior a 4 vegades el IPREM (5 en alguns casos), a més dels increments acumulats per fill.

(Actualització 31/03/2020) 

S’amplia la moratòria d’hipoteques, aprovada recentment, per a incloure en ella als autònoms l’activitat dels quals hagi estat suspesa per l’estat d’alarma o quan la seva facturació hagi caigut significativament fins a l’últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d’alarma. L’entitat creditora no podrà exigir-los el pagament de la quota hipotecària ni cap dels conceptes que la integren, inclosos els interessos.

4. Lloguer d’habitatge

Moratòria en el pagament del lloguer del parc d’habitatges de la Generalitat

Aquesta mesura vol protegir les famílies amb menys recursos davant la situació d’excepcionalitat i emergència provocada per la pandèmia del coronavirus, tot reduint l’impacte econòmic que puguin tenir.

Així, se suspèn la facturació corresponent al mes d’abril dels contractes de lloguer inclosos en aquesta mesura. Les rendes no satisfetes mentre duri la moratòria, es facturaran de manera prorratejada durant 12 mesos, en els successius rebuts mensuals una vegada acabada la situació d’excepcionalitat.

En el cas de que l’estat d’excepció s’allargués més enllà del mes d’abril  i, en funció de com evolucioni la pandèmia i de quina sigui la situació social i econòmica que se’n derivi, es detallarà el desplegament d’aquesta mesura per la resta de les mensualitats i com es fraccionarà el retorn d’aquestes rendes. De la mateixa manera, un cop passada la situació d’excepcionalitat, s’analitzarà si hi ha situacions de vulnerabilitat sobrevinguda per a les quals calgui impulsar noves mesures.

(Actualització 31/03/2020)

Queden prorrogats automàticament per sis mesos tots els contractes de lloguer en vigor, que estiguin a punt de vèncer.

Es posa en marxa, utilitzant el Instituto de Crédito Oficial, un sistema de microcrèdits públics, sense comissions ni interès, perquè totes les persones en situació de vulnerabilitat puguin fer front al pagament del lloguer del seu habitatge habitual. Els inquilins que es beneficiïn d’aquests microcrèdits públics podran retornar-los en un termini de sis anys, ampliables fins a deu en cas que tinguin dificultats. A aquesta mesura poden acollir-se totes les persones en atur, els treballadors afectats per corts o reduccions de jornada, i els autònoms que hagin vist reduïts els seus ingressos.

Si un inquilí està en situació de vulnerabilitat i el propietari és un gran tenedor d’habitatge, com un fons d’inversió, aquest haurà de triar entre dues opcions: dur a terme la quitació del 50% del deute de l’inquilí o reestructurar aquest deute perquè aquest pugui pagar-la durant tres anys.

5. Subministraments bàsics de llum, aigua i gas a les llars que es vegin afectats per la crisi.

El Bo Social de la Llum es prorroga automàticament fins a Setembre

Les famílies que hagin de renovar el Bo Social de l’electricitat en els pròxims mesos, no hauran de preocupar-se d’això en aquests moments. Davant l’Estat d’Alarma decretat per a tot el país a conseqüència del coronavirus, el Govern ha establert que el bo es prorrogarà automàticament fins al 15 de setembre de 2020.

Dins de tots els beneficiaris, les famílies nombroses estaven exemptes de renovar el bo social, excepte en cas de caducar el Títol oficial de família nombrosa; no obstant això, ara quedaran exemptes encara que aquest no estigui en vigor.

Veure el BOE aquí.

Reducció a la meitat del cànon de l’aigua per a usuaris domèstics i activitats econòmiques

S’ha aprovat aplicar una reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig).

A banda d’aquestes mesures, cal recordar que totes les famílies en situació de vulnerabilitat, o les que es puguin trobar en aquesta situació els propers mesos com a conseqüència de la repercussió del coronavirus, poden demanar i acollir-se al cànon social zero, el que implica no pagar per aquest concepte dins de la factura de l’aigua. A data d’avui, s’acullen al cànon social 52.540 abonats.

L’ACA disposa habitualment d’una altra bonificació, l’ampliació de trams, a la qual actualment s’acullen més de 350.000 abonats.

Prohibició de tallar els subministraments bàsics

El Reial decret llei de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, ha aprovat que prohibeix durant un mes, prorrogable, el tall de subministrament d’electricitat, aigua i gas natural als consumidors vulnerables, vulnerables severs o en risc d’exclusió social. A més de garantir els serveis de telecomunicacions.

A més, el preu de la bombona de butà i del gas, dels consumidors acollits a la Tarifa d’Últim recurs (TUR), no podrà incrementar-se durant 6 mesos.

Tots els detalls, aquí

(Actualització 31/03/2020)

L’actual prohibició de tallar els subministraments bàsics a les llars vulnerables, s’estén a totes les llars: “Mentre estigui en vigor l’estat d’alarma les empreses subministradores d’electricitat, aigua i gas no podran suspendre el servei a cap ciutadà en el seu habitatge habitual”.

A més, s’amplia la cobertura del bo social perquè puguin acollir-se a ell els treballadors afectats per acomiadaments i els autònoms que hagin cessat en la seva activitat o vist reduïda la seva facturació a conseqüència de la crisi de la Covid-19.

6. Mesures extraordinàries en relació amb els acomiadaments, en concret en relació amb els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE), i de protecció dels treballadors.

Aquest expedient permeten acomiadar a un treballador durant el cessament de l’activitat temporal i tornar a contractar-lo una vegada restablerta la mateixa. Els ERTE es podran tramitar de manera urgent i els afectats tindran una protecció especial: aniran a l’atur i cobraran la prestació per desocupació, encara que no es tingui el temps mínim exigit fins ara per a percebre aquesta prestació.

A més, la prestació que es percebi durant la crisi no es comptarà com a temps consumit de la prestació per desocupació, de manera que una vegada finalitzi la crisi, davant una eventual pèrdua de l’ocupació, els treballadors tindrien íntegra aquesta prestació.

Finalment, en l’actual conjuntura, els treballadors podran fer una adaptació del seu horari o una reducció de jornada per cura de fills.

Més informació aquí.

(Actualització 21/04/2020)

Amb la finalitat de continuar protegint i donant cobertura a persones que en el context actual no tinguin accés a la protecció per desocupació, s’amplia la cobertura de la prestació als treballadors els contractes dels quals hagin estat extingits durant el període de prova d’un nou treball des del 9 de març o aquells que ho hagin extingit voluntàriament des de l’1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que hagi decaigut.

Les persones afectades per ERTEs no han de presentar sol·licitud de prestació per desocupació. La seva empresa s’encarregarà de fer-ho quan estigui aprovat l’ERTE. Si vostè està afectat per un ERTE, NO presenti sol·licitud, ni sol·liciti cita prèvia.

Es reforça la protecció dels treballadors fixos discontinus i s’amplia la cobertura establerta en el Reial decret llei 8/2020 als treballadors que no hagin pogut reincorporar-se a la seva activitat en les dates previstes a conseqüència del COVID-19 i que no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o no poden accedir a la prestació per desocupació per mancar del període de cotització necessari.

També es prorroga dos mesos el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.

7. Prestació per desocupació temporal per a treballadores de la llar

S’aprova una prestació específica en forma de subsidi per desocupació per a totes les persones treballadores de la llar que hagin hagut de deixar de prestar serveis, totalment o parcialment, a conseqüència de la crisi, o el contracte de la qual s’hagi extingit amb posterioritat a la declaració de l’estat d’alarma.

El subsidi està dirigit a les empleades de la llar que estiguin donades d’alta en la Seguretat Social abans que entrés en vigor l’estat d’alarma i que hagin deixat de prestar serveis “en un o diversos domicilis”, de manera parcial o total. També podran beneficiar-se d’aquesta ajuda aquelles empleades que hagin estat acomiadades durant la crisi del coronavirus. En qualsevol dels casos, es necessitarà una declaració signada per la persona ocupadora o, en un altre cas, la carta d’acomiadament.

La quantia d’aquesta prestació per desocupació equivaldrà al 70% de la base de cotització de la treballadora i tindrà com a topall l’SMI. El subsidi es podrà cobrar des de la data de l’acomiadament i no es podrà cobrar si s’està de baixa per incapacitat temporal.

Per a accedir al subsidi per desocupació l’empleada haurà d’acreditar mitjançant carta de la persona ocupadora una carta d’acomiadament, la “comunicació” de desistiment o la baixa en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

Les persones a les quals va destinada l’ajuda podran tenir accés a la mateixa des de la data de baixa en la SS o des de la data que figuri en la declaració signada per l’ocupador/a i es podrà sol·licitar una vegada que el SEPE habiliti el procediment de sol·licituds.

El subsidi extraordinari per a les empleades de la llar serà compatible amb salaris per compte d’altri o pròpia, però la suma de tots dos no podrà superar el salari mínim. No obstant això, no es podrà compaginar amb el subsidi per incapacitat temporal o el permís retribuït recuperable, també introduït pel Govern durant els últims dies.

8. Mesures de protecció per a autònoms

Es flexibilitza l’accés al cessament d’activitat per als autònoms, que serà compatible amb l’exoneració de pagaments a la Seguretat Social. Aquest col·lectiu tindrà facilitats perquè pugui cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.

El Govern central ha aprovat una prestació extraordinària per cessament de l’activitat dels treballadors autònoms pel COVID-19 quan la facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior. Més informació aquí.

Pel que fa a la Generalitat, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

(Actualització 6 d’abril 2020)

La convocatoria ja ha sortit: Més informació aquí.

L’ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus no està afectat per la suspensió de terminis i per tant es tramitarà d’acord amb el procediment habitual. Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació. Termini: del 6 d’abril al 5 de maig de 2020.

També podeu mirar la informació sobre ajuts a l’activitat productiva i l’ocupació davant els efectes del coronavirus.

I aquí: ¿Cómo solicitar la nueva prestación extraordinaria para autónomos afectados por el COVID-19?

(Actualització 21/04/2020)

Els treballadors autònoms podran realitzar el càlcul dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’ingrés a compte del règim simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit amb el mètode d’estimació objectiva, la qual cosa permetrà, durant el període afectat per l’estat d’alarma, ajustar el pagament als ingressos reals.

(Actualització 23/04/2020)

Catalunya: publicada la primera resolució d’atorgament dels ajuts per a les persones treballadores autònomes. Consulta la llista dels ajuts atorgats al portal de Treball

9. Moratòria tributs

Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març.

10. Targetes moneder de les beques menjador

Les targetes moneder que va prometre a Catalunya el Departament d’Educació per a les ajudes del menjador escolar davant el tancament de centres pel coronavirus ja s’estan enviant als ajuntaments i als consells comarcals des del 23 de març. En total, seran 144.000 targetes, amb una primera inversió de 6 milions d’euros.

Les famílies dels alumnes becats rebran al llarg d’aquesta setmana l’ajuda a través de targetes que podran utilitzar en qualsevol botiga de queviures. Se’ls carregarà quatre euros per infant i dia, per cobrir els àpats durant el període de tancament de les escoles.

Fora de Barcelona, les targetes ja s’estan distribuint. “Finalment, aquest dilluns han arribat les targetes i ara el que estem fent és classificar-les per poder repartir-les als ajuntaments”, explica Gerard Balcells, president del Consell Comarcal de l’Urgell.

La targeta és semblant a una Visa i es pot utilitzar a qualsevol establiment d’alimentació. El director general de Família i Comunitat Educativa, Juanjo Falcó, ha explicat que, si s’allarga la situació, s’aniran recarregant- “És una targeta de prepagament que va amb un saldo carregat inicialment de 40 euros i que, si es perllonga el tancament dels centres, es recarregarà automàticament.”

11. Protecció dels consumidors

Les agències amb les quals s’hagin contractats viatges combinats (vols, hotels, excursions o lloguer de cotxes) podran oferir un bo d’un any de vigència als consumidors afectats, però, si no s’utilitza en aquest temps, l’import serà reemborsat.

En el cas de contractes en acadèmies d’idiomes, residències d’estudiants, gimnasos o escoles infantils, l’empresa podrà oferir la recuperació dels serveis, una vegada hagi acabat l’estat d’alarma, tret que el client opti per la devolució dels diners.

12. Efectes de les mesures del coronavirus en qualsevol tramitació pública

Per la situació actual d’emergència, a partir del 17 de març totes les oficines d’atenció ciutadana i els registres de la Generalitat estan tancats. Els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs.

13. Mesures estatals per a treballadors afectats per la crisi del coronavirus

En aquest document pdf podreu veure totes les mesures estatals, té 43 pàgines i un índex perquè pugueu localitzar més fàcilment tota la informació. També inclou alguns models per sol·licitar els ajuts. Pots veure-ho aquí

14. Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

(Actualització 30/04/2020)

Es tracta d’un ajut extraordinari de 200 euros que s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. L’objectiu és ajudar a la sostenibilitat econòmica de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica arran de la crisi sanitària de la Covid-19.

A qui va dirigit?

A persones treballadores (persones físiques) que es trobin en algun dels supòsits següents:

 • Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
 • Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
 • Treballadora per compte aliè, fix discontinu, afectada per un ERTO d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
 • Treballadora per compte aliè afectada per l’extinció del contracte de treball.
 • Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica

Tota la informació i tramitació aquí

15. Subsidi per a treballadores de la llar

Es podran beneficiar d’aquest subsidi extraordinari, les persones integrades en el Sistema Especial d’Empleats de Llar d’el Règim General de la Seguretat Social que, estant en situació d’alta abans de l’entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març per qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es trobin en alguna de les següents situacions:

a) Hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, per tal de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis amb motiu de la crisi sanitària de l’COVID-19.

b) S’hagi extingit el seu contracte de treball per causes alienes a la voluntat de la persona treballadora i aquesta extinció es deu a la crisi sanitària del COVID-19.

Tota la informació i tràmits aquí

16. Pla “MeCuida” per a la conciliació de persones malaltes per la covid19 (fins el 31 de gener de 2021)

Es tracta d’un permís d’absència especial pel qual els treballadors poden reduir la seva jornada laboral fins al 100%. Només podran recórrer a aquesta mesura en cas que la persona acrediti “deures de cura” respecte a el “cònjuge o familiars de fins a segon grau de consanguinitat de la persona que ho requereix”, segons dicta la guia del ministeri. És a dir, germans, avis i néts. Segons aquest mateix document, també poden obtenir el permís aquelles persones que, per circumstàncies relacionades amb la COVID-19, ja no comptin amb la persona que s’havia encarregat d’aquesta cura o assistència prèviament.

Aquesta mesura permet reduir la jornada dels treballadors fins a un 100%. No obstant això, no és “un permís remunerat”, segons assenyala la guia. Per això, si el treballador sol·licita la reducció de la jornada, aquesta anirà seguida de la conseqüent disminució de salari.

Per sol·licitar el permís, la persona ha de comunicar l’absència a la seva empresa amb 24 hores d’antelació. Amb l’objectiu de facilitar el bon funcionament de l’empresa, aquestes adaptacions sempre s’han de sol·licitar de manera “justificada, raonable i proporcionada”, segons adverteix la guia del ministeri. D’aquesta manera, es poden sol·licitar les següents modificacions en la seva jornada laboral:

Canvi de torn
Alteració de l’horari
horari flexible
Jornada partida o continuada
Canviar la forma de treball, per exemple: de presencial a teletreball

Qualsevol d’aquestes modificacions es limitarà a la durada del període excepcional com pot ser el tancament de l’escola o d’altres centres socials d’atenció. D’aquesta manera, les persones beneficiàries poden quedar-se a casa sense que per això puguin ser acomiadades o sancionades.

Baixa laboral retribuïda: només per a progenitors amb fills amb PCR positiva. En cas de tractar-se d’una persona que tingui cura a un nen o nena en quarantena per un possible brot a l’escola, els seus progenitors no podran acollir-se a una baixa laboral, sinó que només podran fer-ho al Pla ‘Mecuida’.

17. Nova llei de regulació del teletreball

El reial decret-llei va entrar en vigor el 29 de setembre i fixa la necessitat de signar un acord amb l’empleat que vagi a treballar a distància més del 30% de la jornada setmanal durant un període de tres mesos i obliga a l’empresari a pagar les despeses en què pugui incórrer l’empleat. Mira aquí el reial decret/llei 29-2020  

El desenvolupament de la feina a distància haurà de ser sufragat o compensat per l’empresa i no podrà suposar l’assumpció per part del treballador de les despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral. Els convenis o acords col·lectius poden establir el mecanisme per determinar i abonar les compensacions de despeses corresponents.

Segons la norma, a la feina a distància implantada excepcionalment com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la pandèmia i mentre aquestes es mantinguin, li seguirà resultant d’aplicació la normativa laboral ordinària. En tot cas, les empreses ja estan obligades a dotar els treballadors dels mitjans, equips i eines que exigeix ​​el desenvolupament de la feina a distància, així com al manteniment que sigui necessari.

En termes generals, el treball a distància serà voluntari i reversible i requerirà la firma d’un acord per escrit, que podrà formar part del contracte inicial o realitzar-se en un moment posterior, sense que aquesta modalitat pugui ser imposada.

La llei distingeix entre treball a distància (activitat laboral des del domicili o el lloc escollit pel treballador, amb caràcter regular); teletreball (treball a distància realitzat exclusivament o de manera prevalent per mitjans i sistemes informàtics o telemàtics), i treball presencial (el que es presta al centre de treball o al lloc que triï l’empresa).

 

26 comentaris a “Prestacions i ajudes públiques amb motiu del Coronavirus”

 1. Hola bona tarda, som familia nombrosa, vivim en un poble petit de la comarca del segria Puigverd de Lleida, voldríem saber si ens poden donar informacio amb el Dto aigua. Moltes gràcies.

  Respon
  • En la caso de ser beneficiarios de una beca de comedor y trasladaros de localidad a mitad de curso lo mejor sería informar al consell comarcal, que es el responsable de gestionar la beca.

   En este caso, al trasladarse de Sant Cugat a Rubí, como nos has comentado al contactar, no hay cambio de consell comarcal y seguro que no tienes ningún problema .

   Te facilito los datos e información en este enlace.

   Respon
 2. Hola,las moratorias en la hipoteca,no se están llevando a cabo,(ofrecen préstamos personales a cambio,con la consecuencia de endeudarse más).

  Respon
  • Hola Susana, tenemos constancia de que se están solicitando las moratorias correctamente.

   Si que es cierto que algunas hipotecas ya contemplan la posibilidad de saltarse 1 o 2 meses el pago (según contrato) y quizá algún banco lo está recordando a sus clientes. Te recomendamos contactar con tu entidad financiera, coméntales que esta solución (préstamo personal) no es la que buscas y que sigan los pasos de una moratoria normal, que ahora puede ser de hasta tres meses.

   Respon
 3. Que documentación tengo que aportar para los préstamos del alquiler yo tengo una invalidez de 1300 y mi mujer está de verte?
  Y yo tengo que hablar con mi casero o es el quien me lo tiene que proponer lo de el pago me refiero?

  Respon
  • Hola Francisco, primero tienes que hablar con tu casero para intentar llegar a un acuerdo; si no se consigue el acuerdo, el casero tendrá que darte la respuesta negativa por escrito.

   Cuando tengas la respuesta del casero y aportes un documento con tu estado económico actual, podrás acudir a tu banco y solicitar la ayuda ICO sin comisiones ni intereses, y a devolver en 10 años.

   Respon
  • Hola, Demelsa, las tarjetas monedero de las becas comedor tienen caducidad de un año, por lo que puedes gastar el saldo durante ese período.

   En este enlace tienes resueltas más dudas frecuentes sobre las tarjetas monedero.

   Respon
 4. Hola ! En referencia al comentario de Alfonso Muñoz, tespecto a la reduccion de jornada para conciliar la vida laboral con la familiar hay algo??? Gracias

  Respon
  • Hola Montse y Alfonso:

   Desde la Generalitat responden de la siguiente manera aquí.

   ¿A qué opciones de conciliación laboral se puede acoger a una persona que debe tener cuidado de un familiar por edad, enfermedad o discapacidad durante la situación de emergencia provocada por Covidien-19?

   Los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y /o la la reducción de ésta cuando:

   – Sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para cuidar a un familiar por razones de edad, enfermedad o discapacidad.
   – Las autoridades gubernativas tomen medidas relacionadas con el Covid-19 que implican cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaban cuidado o atención a las personas necesitadas de estos.
   – La persona que hasta el momento se hiciera cargo del cuidado o asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona trabajadora no pueda continuar haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el Covid-19

   ¿Qué tipo de adaptación de la jornada laboral se puede pedir para cuidar de un familiar mientras dure el período de emergencia relacionado con el Covid-19 y se cumplan las circunstancias excepcionales recogidas en la pregunta anterior?

   Cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o cualquier otro cambio de condiciones que esté disponible en la empresa o que puedan implantarse de manera razonable y proporcionada, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas ya que se limitan al periodo excepcional de duración del Covid-19.

   ¿Cómo se debe pedir esta adaptación de la jornada laboral por la situación de emergencia provocada por Covid-19?

   El paso inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido. Siempre que esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa. Empresa y trabajador deberán hacer lo posible para llegar a un acuerdo.

   No obstante recuerda igualmente que se aprobó el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en elcontexto de la lucha contra el COVID-19. Este permiso retribuido recuperable se establece, carácter obligatorio y limitado en el tiempo (por ahora) entre los días 30 de marzo y 9 de abril

   Un saludo y seguimos en contacto

   Respon
 5. Bon dia, som familia nombrosa, com a perjudicats d’un ERTE del 50% tenim dret a alguna bonificació/complement? O es el mateix procediment que amb qualsevol empleat?

  Respon
 6. Somos familia numerosa especial, mi esposo esta en el erte,dicen que el estado da ayudas, pero…. Si es verdad a donde hay que gestionar la documentación ?? gracias

  Respon
 7. hola,
  soc pare custodi i la meva filla viu amb mi, menor de edad i no se com compaginar la feina amb el cuidado de la meva filla, hi ha algun ajud al respecte?

  Respon
  • Hola Xavi
   A principis de la pandèmia es va començar a parlar d’una ajuda extraordinària per a pares/marres que no podien compaginar feina amb el tancament de les escoles però quan va iniciar l’estat d’alarma es va aparcar degut a que ni els pares podien anar a treballar.
   Fa pocs dies que hem tornat a sentir parlar del tema als mitjans però des de les autoritats no han dit res. Estem pendents de possibles noticies per a poder-vos informar de seguida.
   Una salutació

   Respon
 8. bones, la meva dona es fixa discontinua i esta afectada per una erte, jo soc autonom d’una petita sl. i ens ha vaixat força la feina per les restriccions a la feina, la meva filla acaba el 2º de baxiller i volia saber si ha alguna ajuda per pagar els estudis universitaris gracies

  Respon

Feu un comentari