Coneixes totes les mesures de conciliació familiar i laboral que hi ha?

Tot i que conciliar encara resulta molt complicat en alguns sectors, les mesures de conciliació familiar i laboral són cada vegada més presents a totes les empreses, en comprovar els beneficis personals i professionals que ofereixen a tots els empleats.

Cada empresa pot adoptar diferents mesures de conciliació en aquest sentit, però també és important saber que hi ha una normativa legal vigent que les regula i que val la pena conèixer per saber els drets que tenen els treballadors.

Què és la conciliació de la vida familiar i laboral?

Entenem la conciliació familiar i laboral com el conjunt de mesures que serveixen per millorar les condicions de treball d‟un professional, en relació amb les seves responsabilitats personals i amb la família.

D’aquesta manera, es concep la conciliació familiar i laboral com a diverses estratègies d’aplicació pràctica per a homes i dones, amb les quals puguin equilibrar millor la seva vida familiar i personal, sense que per això es vegi afectada negativament la seva trajectòria professional o el seu rendiment en el treball.

Quins drets de conciliació familiar i laboral hi ha?

Actualment hi ha una normativa que regula la conciliació familiar i laboral a Espanya. Les lleis relacionades amb aquestes directrius són les següents:

Aquesta normativa planteja el compliment de certs drets dels treballadors (i per tant obligacions per a l’empresa) relacionats amb la conciliació familiar i laboral. Aquests són els més importants (Casos concrets a part):

 • Assignació de permís retribuït per maternitat i per paternitat de 16 setmanes ininterrompudes.
 • Assignació de permís de lactància fins als 9 mesos, basant-nos en larticle 37.4 de l’Estatut dels Treballadors.
 • Vacances retribuïdes a 2,5 dies per mes treballat.
 • Dret d’excedència perquè el treballador es pugui dedicar a altres tasques.
 • Dret de reducció de jornada per motius familiars, fins que els fills o filles tinguin 12 anys, per cura de familiars de fins a 2n grau de consanguinitat o per atenció hospitalària de familiars.
 • Dret d’adaptació de jornada laboral, en base a flexibilitat d’horari, canvis de torn o també teletreball.

Pot ser que amb la nova llei de famílies que té prevista la seva aprovació ben aviat, aquestes mesures augmentin. Quan tinguem notícies definitives sobre això ho comunicarem pels canals habituals.

Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar

La millor manera d’afavorir la conciliació familiar, personal i laboral dels empleats és, per part de l’empresa, elaborar un Pla de Conciliació, en què s’especifiquin totes les mesures adoptades i disponibles per als que necessitin aprofitar-les. També és important tenir en compte que, a més de la normativa legal, hi ha drets i altres mesures que es poden acordar per conveni o de forma directa per part de cada empresa, sempre que actuïn a favor d’aquesta conciliació i mai en detriment del treballador.

Algunes de les mesures de conciliació familiar i laboral més freqüentment adoptades per les empreses són les següents:

 • Jornada laboral intensiva: normalment aplicada a una època de l’any de menor càrrega de treball, com a l’estiu.
 • Jornada laboral contínua: sense aturades de diverses hores a l’hora de dinar, més enfocada a vespres de festius i cap de setmana.
 • Jornada laboral flexible: sobretot amb possibilitat d’avançar l’hora d’entrada o endarrerir l’hora de sortida.
 • Menjador a l’empresa: amb un preu reduït en comparació amb altres alternatives.
 • Festius: en dies assenyalats com la nit de Nadal i la nit de Cap d’Any i fins i tot en vigílies de festius locals.
 • Llar d’infants a l’empresa: una de les mesures més favorables per a la conciliació laboral i familiar per als treballadors amb fills petits.
 • Pla d’igualtat: complementat amb formació i accions que fomentin aquesta igualtat entre tota la plantilla.
 • Beneficis per antiguitat: amb reconeixements des d’econòmics fins i tot en mesures extra de conciliació.
 • Permisos excepcionals: vinculats als ja existents per normativa legal.
 • Pàrquing gratuït: per reduir els retards en l’horari i permetre un aparcament en menys temps i amb menys consum.
 • Reunions limitades: establint, per exemple, que només transcorrin al matí i així evitar que es puguin endarrerir més enllà de l’horari laboral estipulat.

A més d’aquestes mesures generals, cada empresa pot valorar de manera personalitzada allò que pot oferir als seus empleats quant a conciliació familiar i laboral.

També és convenient mantenir una comunicació directa amb els treballadors, perquè puguin exposar aquelles necessitats que veuen de manera més prioritària, per tal de plantejar si són aplicables mesures que les satisfacin.

Coneixes totes les mesures de conciliació familiar i laboral que hi ha?

I, per descomptat, s’aconsella sempre una comunicació transparent i completa de totes les mesures que finalment s’apliquin per afavorir aquesta conciliació, entre altres coses, perquè els empleats sempre siguin conscients dels drets que tenen a la seva disposició.

Algunes d’aquestes mesures també poden afectar proveïdors i clients. Una comunicació externa ajuda tant a millorar les relacions comercials com també la imatge que transmet la pròpia empresa.

FANOC està molt conscienciada en la importància de la conciliació i per això forma part de la Xarxa Nust de l’Ajuntament de Barcelona i de la Xarxa Catalana pel Dret el Temps de la Generalitat de Catalunya per treballar i impulsar mesures de suport vinculades a les necessitats de temps de les persones

Nova llei de famílies

El projecte de Llei de Famílies del Govern planteja noves mesures de conciliació que expliquem tot seguit. Tot i això, aquestes mesures que planteja no s’apliquen encara ni ho faran de forma immediata; per això caldrà esperar a l’aprovació definitiva de la Llei de Famílies per part del Congrés. Des de FANOC us mantindrem informats de tots els avenços sobre això.

Permís laboral retribuït de 5 dies a l’any per tenir cura d’un familiar. El permís es pot aplicar per a cures familiars en casos de malaltia greu o hospitalització d’un familiar fins a segon grau, com ara avis, germans o néts, o de qualsevol persona amb qui es convisqui.

Permís parental de 8 setmanes fins a 8 anys, que podran gaudir els treballadors amb fills d’aquesta edat per raons de cura. Aquest permís no estarà remunerat i podrà gaudir-se a temps complet oa temps parcial, de manera contínua o discontínua, fins que el menor faci 8 anys.

Permís laboral per causa de força major de 4 dies a l’any, per absència per atendre un familiar que requereixi atenció immediata, que se’n podrà gaudir per hores.

Equiparació de les parelles de fet a les parelles casades a efectes de beneficis, com el dels 15 dies de permís que hi ha actualment en formalitzar el matrimoni i que també es tindrà en formalitzar el registre com a parella de fet.

Feu un comentari