Com funciona la deducció per família nombrosa a la renda?

Molts són els beneficis que es poden obtenir com a família nombrosa, tant a nivell particular com a una perspectiva més general. És a dir, els avantatges són tant per a cada membre en qüestions quotidianes, com a preus especials a l’hora de viatjar amb autobús, com altres referides a qüestions impositives.

En aquesta oportunitat, tractarem la deducció d’impostos a la declaració de la renda. Com que és família nombrosa, trobem dos beneficis als quals tot nucli familiar amb aquestes característiques pot accedir. D’una banda, l’anomenat mínim personal i familiar i, d’altra banda, la deducció ja esmentada, objecte d’aquest article.

Requisits per accedir a la deducció per família nombrosa

Abans de passar a explicar al detall la deducció per família nombrosa, ens centrarem en entendre qui pot sol·licitar aquesta ajuda. Per tant, els qui formen part dels grups següents poden beneficiar-se d’aquesta mesura:

 • Família nombrosa o família nombrosa de categoria especial;
 • Família monoparental amb dos fills o més a càrrec, sempre que no es percebi una pensió d’aliments;
 • Persones amb descendent a càrrec amb algun grau de discapacitat.

A continuació, passarem a detallar les ajudes disponibles per a famílies nombroses.

Quina és la quantia de la deducció?

La quantia de la deducció per a família nombrosa de tipus general és de 1200 euros, xifra que es duplica per a les famílies nombroses de caràcter especial. Tenint en compte els grups explicats línies més amunt, la quantia de la deducció queda conformada de la següent manera:

 • Família nombrosa general: 1200 euros*
 • Família nombrosa especial: 2400 euros*
 • Família monoparental amb dos fills: 1200 euros
 • Descendent amb discapacitat: 1200 euros per cada descendent
 • Ascendent amb discapacitat: 1200 euros per a cada ascendent.

*L’import màxim és de 1.200€ anuals (100€ mensuals) amb un increment del 100% per a famílies nombroses de categoria especial. A partir de l’IRPF 2018 per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa, que excedeixi el nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, els imports anteriors es poden incrementar fins a 600€ anuals.

El cobrament es pot demanar amb l’abonament anticipat i el percebràs mensualment mitjançant transferència al compte indicat a la sol·licitud.

Hi pot haver més d’una persona amb dret a la deducció per la mateixa família nombrosa. En aquest cas, l’import es prorratejarà entre totes, per parts iguals, tret que cediu el dret a una d’elles que serà la que percebi íntegrament l’import de la deducció.

La deducció per família nombrosa és compatible amb la desgravació de 1.200 euros per cada descendent o ascendent amb discapacitat a càrrec que, a més, doni dret a aplicar-hi el mínim personal. En aquests casos, totes dues deduccions se sumaran.

Mínim familiar a la renda

Finalment, val la pena tractar els mínims que s’apliquen de forma directa a l’IRPF, cosa que serveix per pagar menys impostos a la renda. Una família nombrosa sumarà els mínims per cada descendent i podrà restar 9.100 euros a la base imposable sempre que opti per la declaració conjunta o només un dels dos cònjuges tingui dret a aplicar aquests mínims. En cas contrari, caldrà dividir aquesta quantia entre dues.

Cal recordar que únicament es pot incloure els fills a la renda fins als 25 anys sempre que no tinguin rendes superiors a 8.000 euros i no presentin la renda pel seu compte amb ingressos de més de 1.600 euros. Només si acrediten una minusvalidesa superior al 33% es podrà afegir als fills a partir dels 25 anys.

Aquests són alguns dels beneficis als què es pot accedir sent família nombrosa. Si tens alguna pregunta, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres, que estarem encantats d’ajudar-te.

A part de la deducció per família nombrosa, podeu accedir segons la vostra situació particular a:

 • Desgravacions en cas de tenir un pla de pensions.
 • Desgravació de l’habitatge en cas de ser adquirida abans del 2013 o en cas de lloguer si el contracte va ser signat abans del 2015.
 • Deducció per maternitat amb fills menors de 3 anys.
 • Deducció en cas de viduïtat quan aquesta s’ha produït el 2019, 2020 o 2021.
 • Deducció per pensió compensatòria, en cas de divorci.
 • Deducció per rehabilitació de lhabitatge habitual.

Guia de recursos per a famílies nombroses

També us pot interessar la guia de recursos que hem creat des de l’associació on trobareu tots els permisos, ajuts, bonificacions, etc. per a famílies nombroses. Podeu veure-la aquí

Deixa un comentari

X