Nou complement d’ajuda per a la infància: qui ho pot demanar i com sol·licitar-ho

El Govern ha posat en marxa el complement d’ajuda per a la infància, una nova ajuda per fill, lligada a l’Ingrés Mínim Vital, que també podran rebre famílies que no superin un determinat nivell d’ingressos, en concret, aquelles els ingressos de les quals en l’exercici immediatament anterior al de la sol·licitud siguin inferiors al 300% de la quantia garantida per l’Ingrés Mínim Vital (veure quantitats a la pàgina 15 de l’imprès de sol·licitud, aquí).

Per a una família nombrosa tipus, formada per 2 adults i 3 fills, els ingressos el 2021 no podran ser superiors a 38.934,85 euros. En el cas de tenir 4 o més fills, es comptarà la mateixa quantitat, ja que no s’ha previst un increment més gran per a les famílies amb més fills, fet que ha estat criticat des de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses, que considera que si n’hi ha més fills s’hauria de considerar una renda més gran, en proporció justa al nombre de membres de la família.

A més dels ingressos, es té en compte el patrimoni net de la família, que ha de ser inferior al 150% dels límits establerts amb caràcter general (exclòs l’habitatge habitual), sempre que a més es compleixi el límit d’actius no societaris establert per la unitat de convivència. Veure taula amb quanties, aquí.

Quanties de l’ajuda

L’ajuda, que es concedirà i s’aplicarà automàticament als perceptors de l’IMV sense que calgui fer cap sol·licitud, tindrà una quantia diferent en funció de l’edat dels menors (edat complerta el dia 1 de gener del corresponent exercici), d’acord amb els següents trams:

Menors de tres anys: 100 euros.
Majors de tres anys i menors de sis anys: 70 euros.
Majors de sis anys i menors de 18 anys: 50 euros.
A més dels beneficiaris de l’IMV i les famílies que no superin els ingressos esmentats, també poden percebre aquest complement les unitats de convivència que estiguin dins del programa de Protecció Familiar o rebin l’antiga prestació per fill a càrrec, que quedarà a extingir, segons informa la Seguretat Social a la seva pàgina web, indicant que ambdues prestacions són incompatibles i que en cas que coexisteixin s’optarà per la més alta i convenient per al beneficiari.

Sol·licituds online

En el cas de famílies que sol·liciten l’ajuda per fill per ingressos, sense ser perceptores de l’IMV o de Protecció Familiar, sí que caldrà sol·licitar expressament aquest ajut a l’INSS, descarregant l’imprès online aquí (és el mateix imprès de sol·licitud que s’utilitza per demanar l’Ingrés Mínim Vital). Per contra, no han de sol·licitar el complement, ja que l’INSS reconeixerà d’ofici amb efectes d’1 de febrer de 2022, els actuals perceptors d’IMV; els sol·licitants d’IMV que tinguin l’expedient en tràmit, i els beneficiaris de Protecció Familiar la unitat de convivència dels quals estigui constituïda exclusivament pels membres que figuren a l’expedient de Protecció Familiar i compleixin els requisits.

No a través de l’Agència Tributària

A diversos mitjans s’ha indicat que l’ajuda a la infància s’havia de sol·licitar a l’Agència Tributària a través del Model 140, però no és correcte; aquesta prestació es gestiona a través de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), i és aquest organisme a qui s’ha de sol·licitar en cas que no es rebi de manera automàtica (beneficiaris de l’IMV i PF). Més informació al 900 20 22 22.

2 comentaris a “Nou complement d’ajuda per a la infància: qui ho pot demanar i com sol·licitar-ho”

  1. bon dia, he omplert el archiu per solicitar lajuda a fills a carreg per ingressos baixos no per imv, ara on tinc que presentarlo? pot ser online? quina pagina o correu?

    Respon

Feu un comentari