En quins casos es pot ser família nombrosa amb dos fills?

Continuem donant resposta a dubtes que sorgeixen a l’hora d’accedir al títol de família nombrosa. Ser família nombrosa et dona accés a uns certs beneficis i ajudes especials en diferents àmbits socials com a transport, habitatge, cultura i desgravacions fiscals, entre altres. Però la pregunta d’avui és si es pot accedir al títol de família nombrosa amb dos fills.

En termes generals sabem que les famílies nombroses són aquelles constituïdes, a més dels pares, per tres fills o més. Però hi ha casos en els quals famílies amb dos fills també són considerades nombroses:

Viduïtat

Un pare o una mare amb dos fills, en cas de viduïtat podrà ser considerada família nombrosa. Aquest supòsit no se li pot equiparar als casos d’un pare o una mare separats amb fills.

Les famílies monoparentals amb un o dos fills, actualment no són considerades nombroses, encara que, a Catalunya poden gaudir del títol de família monoparental, el qual permet accedir a uns beneficis similars als de les famílies nombroses.

S’ha de tenir en compte que perquè un pare o una mare puguin accedir a aquest títol de família monoparental a Catalunya no han de percebre cap mena de pensió d’aliments per part de l’exparella i en cas d’obtenir-la aquesta ha de ser inferior al 50% del IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya) per cada nen.

Actualment des del Ministeri de Drets socials s’està treballant en una nova Llei de Diversitat Familiar, en la qual han anunciat la intenció que les famílies monoparentals amb dos fills accedeixin al títol de família nombrosa.

Discapacitat

Hi ha diferents suposats en els quals una família amb dos fills es poden considerar família nombrosa.

  • Un o dos progenitors amb dos fills quan un dels fills té reconeguda una discapacitat amb un grau mínim del 33%.
  • Un o dos progenitors amb dos fills quan un dels pares té reconeguda una discapacitat amb un grau mínim del 65% o estigui incapacitat per a treballar.
  • Un o dos progenitors amb dos fills quan els dos pares té reconeguda una discapacitat amb un grau mínim del 33% o estiguin incapacitats els dos per a treballar.

S’ha de tenir en compte que per a accedir al títol de família nombrosa es contempla tant la possible discapacitat dels pares com dels fills, però per a accedir a la condició de família nombrosa de categoria especial només es tindrà en compte la dels fills.

Per a més informació o possibles dubtes, en FANOC estarem encantats d’atendre-us. També podeu trobar accés a més informació en la nostra ‘Guia Breu d’Ajudes i Serveis per a Famílies Nombroses’.

Feu un comentari