El Suprem determina que el complement de maternitat en les pensions ha de reconèixer-se retroactivament als homes

L’Alt Tribunal corregeix a la Seguretat Social, que entenia que aquest plus havia d’abonar-se només des de 2019, i l’estén fins al 2015

En la seva deliberació del dia 16 de febrer de 2022, el Ple de la Sala Quarta del Tribunal Suprem ha resolt que el complement per maternitat en les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social ha de reconèixer-se amb efectes retroactius als homes que estiguessin en la mateixa situació que les dones.

En la seva redacció original, l’article 60 de la Llei General de la Seguretat Social de 2015 va reconèixer un complement per maternitat a les dones que complissin determinats requisits.

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 12 de desembre de 2019 (C-450/18), va declarar que el Dret de la Unió s’oposa a una norma que reconeix el dret al complement a les dones en les condicions previstes en aquest precepte, mentre que ho nega als homes que es trobin en idèntica situació.

La Seguretat Social espanyola entenia que el dret al complement dels homes que complissin aquests requisits havia de reconèixer-se únicament amb efectes a partir de la publicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea).

Però el Ple de la Sala Quarta ha establert que els homes que reuneixin les exigències establertes tenen dret al fet que el complement de pensió per aportació demogràfica se’ls reconegui amb efectes retroactius. I això és així perquè la interpretació que fa el Tribunal de Justícia de la Unió Europea d’una norma de Dret de la Unió es limita a aclarir i precisar el significat i abast d’aquesta norma, tal com havia d’haver estat aplicada des de la seva entrada en vigor, sense que la sentència de 12 de desembre de 2019 (C-450/18) hagi establert cap limitació temporal en el seu pronunciament.

Per tant, qualsevol home amb més d’un fill que accedís a la seva pensió contributiva de jubilació ordinària, jubilació forçosa anticipada, viduïtat o incapacitat permanent entre l’1 de desembre de 2016 i el 3 de febrer de 2021 podrà obtenir el complement de maternitat des que li sigui reconegut amb efectes des del moment en què va accedir a la seva pensió.

Cal tenir en compte que l’art. 53 LGSS preveu un termini de prescripció de cinc anys del dret a sol·licitar el reconeixement de les prestacions des que tingui lloc el fet causant de la prestació de què es tracti.

L’any passat, el Govern va aprovar una modificació de la norma. Els percentatges anteriors van ser substituïts per una quantitat fixa de 378 euros anuals per descendent (uns 27 euros al mes per fill). I a més, per a evitar que pogués ser considerat discriminatori, es va determinar que els homes poden percebre-ho si acrediten que la seva trajectòria laboral va sofrir un perjudici després del naixement d’un fill. El Ministeri de Seguretat Social estimava que, amb aquesta excepció, un 98% de les persones beneficiàries del complement serien dones, amb el que es contribuiria a reduir la bretxa de gènere.

Feu un comentari