Estar en ERTO no afecta la deducció fiscal per família nombrosa, però sí a la de mares treballadores amb fills de 0 a 3 anys

Els treballadors que siguin família nombrosa i es trobin en un ERTO, Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació, podran seguir beneficiant-se de la deducció fiscal específica per a aquestes famílies, és a dir, els 1.200 euros (600 més per cada fill a partir del quart) que es poden aplicar a la Declaració de la Renda o percebre mensualment de manera anticipada, a raó de 100 euros cada mes (50 euros més per cada fill a partir del quart).

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) ha confirmat amb l’Agència Tributària que aquesta deducció es manté encara que el treballador estigui en una situació d’atur, ja que la mateixa s’aplica a les persones que desenvolupen un treball per compte d’altri o propi, però també a aquells contribuents que estiguin en situació d’atur i “percebin prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació, pensions abonades pel règim general i els règims especials de la Seguretat Social o pel règim de classes passives de l’Estat”. (Veure redacció completa de l’article 81 bis, punt 1 d) de la Llei de l’IRPF per a altres supòsits).

La incorporació dels supòsits d’atur i pensionistes va ser una mesura que es va introduir en la tramitació de la deducció fiscal per família nombrosa a petició de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses, ja que inicialment només s’anaven a beneficiar d’aquesta deducció els contribuents que fossin família nombrosa i estiguessin realitzant una activitat per compte propi o aliè. La FEFN va considerar just que els pares i mares de família nombrosa que estiguessin cobrant algun tipus de prestació per desocupació o pensió, poguessin també deduir pels seus fills, i la seva petició va ser atesa.

Deducció per maternitat

El cas de la deducció per maternitat, que s’apliquen les mares treballadores amb fills de 0 a 3 anys, és diferent, i sí afecta el fet d’estar en ERTO, ja que per tenir dret a aquesta deducció cal que “realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat”.

D’acord amb l’apartat 2 de l’article 208 de el text de la Llei General de la Seguretat Social, en el cas d’expedients de regulació temporal d’ocupació en els quals se suspengui el contracte de treball, el contribuent es troba en situació de desocupació total . Per tant, en els casos de suspensió del contracte de treball durant tot el mes, com a conseqüència de l’aprovació d’un expedient de regulació temporal d’ocupació, deixa de realitzar-se una activitat per compte d’altri i de complir-se els requisits per gaudir de la deducció per maternitat i el corresponent abonament anticipat.

Només seria possible realitzar un treball per compte d’altri, quan aquest es realitzés a temps parcial en supòsits temporals de regulació d’ocupació. En aquests casos sí es tindria dret per aquests mesos a la deducció per maternitat.

Feu un comentari