Aquestes són les claus de la Llei de Famílies, que no s’aplicaran de manera immediata sinó una vegada aprovat el projecte al Congrés

El projecte de Llei de Famílies del Govern que planteja la desaparició del nom i concepte de família nombrosa es va aprovar ahir en segona volta al Consell de Ministres i ara passarà al Congrés per iniciar la tramitació parlamentària. Això suposa que la Llei no està encara aprovada, que pot patir modificacions durant el debat i l’aprovació a les Corts, i que les mesures que planteja no s’apliquen encara ni ho faran de manera immediata; per això caldrà esperar a l’aprovació definitiva de la Llei de Famílies per part del Congrés.

Se n’exceptua alguna mesura específica, com l’ajuda de 100 euros per a mares, que ja es percebia des de fa anys, i que el passat 1 de gener es va ampliar a mares en diverses situacions laborals. Aquesta mesura, que implica un cost econòmic per a l’Estat, va ser inclosa als Pressupostos Generals de l’Estat del 2023, per la qual cosa va entrar en vigor el gener d’aquest any.

La resta de mesures encara no són efectives, per a la seva aplicació caldrà esperar l’aprovació definitiva de la Llei, cosa que pot portar mesos. Les propostes principals del Govern a la Llei, que podrien ser modificades durant el tràmit, són:

1. Desaparició de l’actual consideració de família nombrosa, reconeguda oficialment mitjançant el Títol de Família Nombrosa, i que passarà a ser de “Famílies amb Majors Necessitats de Suport a la Criança”.

2. Creació de la categoria “Famílies amb Majors Necessitats de Suport a la Criança”, en què s’inclouran les famílies nombroses juntament amb monomarentals amb dos fills (sense dret a pensió d’aliments de l’altre progenitor), llars amb dos fills als que un dels ascendents o descendents tingui discapacitat; famílies amb dos fills encapçalades per una víctima de violència de gènere o per un cònjuge que hagi obtingut la guàrdia i custòdia exclusiva sense dret a pensió d’aliments, i famílies amb dos fills on un progenitor estigui en tractament hospitalari durant un any o hi hagi ingressat a la presó.

3. Reconeixement de les famílies de 4 fills com a “famílies amb més necessitats de suport a la criança de ‘categoria especial’” (fins ara eren famílies nombroses de categoria general) i el mateix per a les de 3 fills en cas de part múltiple o amb 3 fills i ingressos baixos (que no superin el 150% de l’IPREM).

4. Equiparació dels beneficis de les famílies nombroses a les monoparentals amb 2 fills. La nova llei preveu l’extensió dels beneficis de les famílies nombroses a les famílies monoparentals amb 2 fills, com ja tenen ara els vidus i les vídues amb 2 fills.

5. Permís laboral retribuït de 5 dies a l’any per tenir cura d’un familiar. El permís es pot aplicar per a cures familiars en casos de malaltia greu o hospitalització d’un familiar fins a segon grau, com ara avis, germans o néts, o de qualsevol persona amb qui es convisqui.

6. Permís parental de 8 setmanes fins als 8 anys, que en poden gaudir els treballadors amb fills d’aquesta edat per raons de cura. Aquest permís no estarà remunerat i podrà gaudir-se a temps complet oa temps parcial, de manera contínua o discontínua, fins que el menor faci 8 anys.

7. Permís laboral per causa de força major de 4 dies a l’any, per absència per atendre un familiar que requereixi atenció immediata, que se’n podrà gaudir per hores.

8. Extensió de l’ajuda de 100 euros per fill per a mares de 0 a 3 anys. (Ja en vigor) La deducció de les mares treballadores (1.200 euros o 100 euros al mes) amb fills de 0 a 3 anys, que es va crear fa uns anys s’amplia a les que percebin una prestació per desocupació contributiva o no contributiva i també a les que treballin a temps parcial, que la percebran de manera completa i les que hagin cotitzat almenys 30 dies (dades d’alta a la Seguretat Social o mutualitat) des del naixement del nadó.

9. Equiparació de les parelles de fet a les parelles casades a efectes de beneficis, com el dels 15 dies de permís que hi ha actualment en formalitzar el matrimoni i que també es tindrà en formalitzar el registre com a parella de fet.

Deixa un comentari

X