Ajudes disponibles a famílies nombroses per al lloguer d’habitatge

Tota família, a l’hora de triar un habitatge o un cotxe, sol avaluar diferents variables abans de realitzar la inversió. En el cas de les famílies nombroses, aquelles amb tres o més fills, aquesta decisió sol veure’s molt influenciada en termes econòmics. És per això que passarem a explicar les ajudes disponibles per a llogar un habitatge.

Les famílies nombroses, en tractar-se d’un grup de moltes persones, gaudeixen d’uns certs beneficis extres en diferents àmbits. Per exemple, compten de beneficis socials, avantatges en matèria de serveis públics, ajudes fiscals i tributàries i, finalment, però no menys important, subvencions en habitatges.

Pel que respecta a l’habitatge , l’Administració General de l’Estat és l’ens encarregat de fer costat a les famílies nombroses perquè puguin accedir a un habitatge habitual, tant en matèria de compra com de lloguer.

Beneficis fiscals per al lloguer

Les famílies nombroses, sempre que compleixin amb els requeriments establerts, tindran accés preferent a les subvencions al lloguer previstes en el Pla Estatal d’Habitatge. Aquest document estableix unes certes ajudes per al lloguer d’habitatges amb una mensualitat de fins a 600 euros, encara que hi ha casos en els quals l’ajuda s’incrementa fins als 900 euros mensualment.

El límit d’aquesta ajuda és del 40% de la renda del lloguer de l’habitatge per a menors de 35 anys, mentre que del 50% per a majors de 65 anys. En aquest sentit, els ingressos màxims de la família hauran de ser inferiors a tres vegades a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). A més, el beneficiari de les ajudes no podrà posseir un altre habitatge a Espanya i la llogada haurà de ser la seva residència habitual durant el període de l’ajuda, que pot ser de fins a tres anys.

En aquest sentit, les famílies nombroses amb menors ingressos tindran prioritat per a accedir a aquesta ajuda, com així també aquelles que comptin amb persones amb discapacitat en la família. D’aquesta manera, aquests grups podran tenir ingressos de fins a quatre vegades el IPREM. Per part seva, les famílies nombroses de categoria especial podran tenir ingressos de fins a 5 vegades el IPREM

Ajudes per al lloguer

En parlar d’ajudes a l’hora de llogar un habitatge, val la pena detallar altres beneficis generals respecte a aquesta categoria. Totes les comunitats autònomes d’Espanya contemplen unes certes ajudes per a llogar un habitatge habitual, que van des d’ajudes directes a deduccions fiscals en l’IRPF i altres impostos.

A grans trets, aquestes ajudes van dirigides a diferents grups socials, com ara:

  • Menors de 35 anys.
  • Majors de 65 anys.
  • Consumidors que tenen un límit d’ingressos familiars.
  • Famílies nombroses

Per tant, per a determinar aquests límits d’ingressos familiars que donen dret a la sol·licitud d’ajudes també es tenen en compte altres circumstàncies, com la presència d’alguna persona amb discapacitat, membres del grup familiar, quantitat de majors o menors en la família, entre altres particularitats. Et convidem a visitar aquest portal per a informar-te sobre totes les ajudes disponibles en cada comunitat autònoma.

Finalment, en el marc de la llei estatal d’habitatge el Govern ha aprovat el 21 de febrer (amb efectes retroactius a 1 de gener de 2022) un ‘bo jove’ per al lloguer de 250 euros mensuals, que poden demanar les persones entre 18 i 35 anys amb residència legal a Espanya, amb un contracte de treball que no li generi més de 24.318,84 euros euros anuals (tres vegades l’IPREM, l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

X